Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

MUDr. Jana Havalová

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace

2008 promoce na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství
2012 odborná stáž Ultrazvukové vyšetřování v prenatální diagnostice-Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky FN Olomouc
practical course of the 11-14 weeks scan
licence nadace Fetal Medicine Foundation Londýn-prenatální screening v I.trimestru
certifikovaný kurz „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách a „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“
2013 practical course of the 18-23 weeks scan
licence nadace Fetal Medicine Foundation Londýn- ultrazvukový screening ve II. trimestru
atestace EBCOG I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
Od r.2014 postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc
2017 Kurz fetální echokardiografie-Centrum prenatální diagnostiky Brno pod záštitou České kardiologické společnosti
2018 certifikát pro vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“ (Česká gynekologická a porodnická společnost)
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

2008 – 2009 Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK FN Motol v Praze
2009 – doposud Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB a.s.Zlín
2018 – doposud Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Sdružení soukromých gynekologů